Stichting familycare Limburg

Beleidsplan stichting Family Care Limburg 2017-2021

Hoofdstuk 1 Missie en Visie

 

Visie

Wij hebben de overtuiging dat iedereen recht heeft op de eerste levensbehoeften en dat kinderen bovendien voldoende mogelijkheden moeten hebben om zich te ontwikkelen en om kind te zijn.

 

Missie

Stichting Family Care Limburg helpt kansarme gezinnen in hun eerste levensbehoeften. Daarnaast geeft de Stichting enkele keren per jaar een extraatje aan de kinderen van deze kansarme gezinnen. De Stichting wil deze extraatjes in elk geval verstrekken rond de feestdagen en de zomervakantie. Hierdoor hoopt de Stichting een bijdrage te kunnen leveren aan het gevoel van “kind-zijn”. De Stichting richt zich primair op de gezinnen en kinderen in de provincie Limburg.

 

Hoofdstuk 2 Activiteiten

Om haar missie te volbrengen, onderneemt de Stichting de volgende activiteiten:

 • Het werven van donateurs.

  Ten behoeve van deze werving wordt de ANBI-status aangevraagd. Het verkrijgen van de ANBI-status heeft voor de donateurs het voordeel dat hun gift aan de Stichting Family Care Limburg fiscaal aftrekbaar is.
 • PR-activiteiten

  De PR-activiteiten van de Stichting bestaan uit:
  • het beheren van de website. Op deze website worden onder andere de door de Stichting gefaciliteerde acties vermeld;
  • gerichte mailingacties ten behoeve van het werven van donateurs.

 • Het beheren van een fonds waarin de gedoneerde gelden zijn opgenomen

 • Het faciliteren van acties die gericht zijn op de missie van de stichting.

  De stichting heeft hiertoe nauw contact met de werkgroep Family Care. Aan de hand van de ingediende actieplannen van deze werkgroep beoordeelt de Stichting of de beoogde activiteiten in overeenstemming zijn met het doel van de Stichting, Een financiële onderbouwing maakt onderdeel uit van de ingediende actieplannen. Afhankelijk van de onderbouwing en de beschikbare financiële middelen beslist de Stichting over de financiële toekenning en over de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd. Na afloop van de activiteit legt de werkgroep verantwoording af over de besteedde gelden. Jaarlijks wordt het jaarverslag inclusief financiële verantwoording opgemaakt en gepubliceerd op de website.

 • Uitbreiding bestuur

  Ten tijde van de oprichting van de Stichting d.d. 13 juni 2017 bestond het bestuur uit twee leden. Ten behoeve van de continuïteit van de Stichting wordt gestreefd naar een bestuursgrootte van vijf personen.
 

Hoofdstuk 3 Financiën en financiële verantwoording

Het beheren van een fonds waarin de gedoneerde gelden opgenomen is een van de belangrijkste activiteiten van de Stichting. De penningmeester heeft als taak het inzichtelijk maken van de in- en uitgaande geldstromen. Aan de uitgaande geldstromen ligt een bestuursakkoord ten grondslag voor zover deze geldstroom betrekking heeft op het geldelijk faciliteren van projecten.

Na afloop van het boekjaar wordt een jaarverslag opgemaakt met daarin opgenomen de financiële verantwoording. Het jaarverslag wordt in zijn geheel gepubliceerd op de website van de Stichting.

 

Hoofdstuk 4 Beloning

Alle activiteiten van de Stichting worden uitgevoerd door de bestuursleden van de Stichting. Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 24-07-2017